RPLP 2016. – Uređenje dvorišta Zavičajnog muzeja Drenova II.faza

RPLP 2016 - radovi

Cilj projekta je estetski i funkcionalno urediti dvorište Zavičajnog muzeja Drenove te stvoriti sadržaje koji će omogućiti kvalitetnije izvođenje slobodnih aktivnosti i programa svih dobnih skupina u okruženju Muzeja.

Zgrada se nalazi na k.č.2595, k.o. Drenova. Sagrađena je nakon Rapalskog ugovora (12.studenog 1920.godine) za potrebe graničnog prijelaza (i carine) između ondašnjih država Kraljevine Italije (koja je zgradu izgradila) i Kraljevine SHS. Slijedom toga zgrada je “legalna” jer je sagrađena nedvojbeno prije 15.2.1968.godine. Mikrolocirana je uz glavnu prometnicu Rijeka-cesta-Saršoni. Dvorište zgrade nalazi se istočno uz zgradu i nije “vidljivo” s prometnice.
Dvorište se sastoji iz dva zaravnata platoa, mjestimično zatravljena i zasađena pojedinačnim nasadima grmlja i raslinja. Platoe dijeli betonski zidić visine 75 cm. U dvorištu se nalaze: vodosprema sa zidanim nadzemnim dijelom “šterna” i pripadajuća septička jama zgrade s betonskim poklopcem. Prostor šterne je naknadno “ograđen” nižim ogradnim zidićem visine 75cm.

U sjeveroistočnom dijelu dvorišta sazidana je manja pomoćna zgrada dimenzija oko 3×3 m s ravnom AB pločom. Koristi se kao vanjsko spremište. Dvorište je međašno ograđeno kombinacijom betonskog zida s kamenim, grubo klesanim blokovima (zid debljine oko 60cm). Dvorište je zatravljeno s betonskim stazama raznih širina 65 i 75cm. Dio dvorišta uz zgradu ima trošnu betonsku podlogu u širini od oko 2,05m. Na tom se dijelu nalazi i ukopana septička jama.

U troškovniku, nacrtima i tekstualnom dijelu projekta prikazan je način sanacije dvorišta zgrade. U projektu su precizirane smjernice o načinu rada, materijalima i podgrupama građevinsko-obrtničkih radova, kao i prikaz količina:


Prvenstveni cilj sanacije dvorišta je istoga urediti na “prirodni” način, uz maksimalno očuvanje postojećeg raslinja i zasijane trave, na svim pozicijama gdje to ne remeti novo uređenje i prilagodbu željenim namjenama (montaža meteo stanice, video-kino projekcije, predstave lutkarskog kazališta, razna predavanja, izložbe i sl…).

U skladu sa Zakonom o gradnji (NN 153/13), za ovaj rad nije potrebno ishođenje nikakvih suglasnosti, projektne dokumentacije niti potvrda na projekte (dozvola i sl.).

Fotografije sa realizacije projekta:

Završno izvješće: