Elda Bariša – OBITELJ – DETINSTVO – MLADOST

Elda Bariša 5

PROLOG

Kako je sve krenulo? Od gospođe Davorke Medved dobio sam 24.svibnja 2021. e-mail sljedećeg sadržaja:

Dragi svi!

Gospođu Eldu Bariša smo prije više godina kontaktirali vezano uz neki drugi projekt. Tom prilikom sam joj rekla da sva svoja sjećanja zabilježi što je ona i učinila. Jučer me nazvala jer je dovršila taj projekt.

Ima 85 godina. Sama je pisala na kompjuteru. U obradi joj je pomogao unuk ili nećak, nisam zapamtila što je rekla. 

Imamo dozvolu za objaviti tekst u cjelini ili u djelovima, prema našem izboru.

Tek sam počela čitati (na mobitelu) i ostala sam zadivljenja.

Čitajte i javite se.

Tekst koji je bio u prilogu malo sam „isprevrtao“ na način da poglavlja teku više-manje vremenski kontinuirano, ispravio neizbježne „tipfelere“ i eto ga pred vama. I kao što reče Davorka, čitalac mora ostati zadivljen načinom na koji nas je gospođa Elda upoznala s načinom života u prošlosti Drenove koji je najčešće bio uvjetovan raznim političkim podjelama,

Christian Grailach, 2021.

MOJA FAMILIJA

Ja, Elda Bariša rođ. 1936. leta, otac Josip Skvaža z kuće kade su nekada bili Pateri pul Kablari. Na toj kuće još je križ, a misli se da je tu bil i cimiter. Mama Zita je od Matezinoveh, početak Kablari, a sada va sredine Ulice Brune Francetića. To su dve kuće, dva brata Miko i Mate. Skupa su imeli devet hćeri. Matezinovi su se štimali kot dobri judi z lepemi divojkami.

Moj otac, zvali smo ga papa, bil je siromašnega roda. Njegov otac ostal je udovac z četiri otroki. Kad se j’ opet oženil, dece su rekli da se moru najist kompirića ki se j’ skuhal za prasci. Jedan put su deca spekla kruh i skrila ga va kućicu od pasa i ostali su bez kruha. Nisu smeli jist ča je bilo za prodat, aš su trebali soldi za kupit sol, cukar itd. Došlo je još četvoro dece pa j’ bilo još više mizerije.

Moja mama živela je puno boje. Otac noj je bil dva put va Merike, a imel je vavek posal na železnice. Leta 1920. kad je harala gripa španjola, umrla mu je žena. Va istoj kuće živela je nonotova sestra z 5 dece. Si su bili bolni i nona Ida ih je tendila, a bila j’ noseća. Si su ozdraveli, a ona ni prebolela tu gripu. Nona Ida je bila zgubila vericu kad j’ hitila vodu od pomivanja na lehu. Potle 50 let, 1970. leta pronašli smo tu vericu kad se  j’ prošireval šališ. Nono je ustal udovac z tri otroka, a mama je onput imela dva leta. Nono je oženil sestru od prve žene Tonku i dobili su još tri otroka. Od 6 dece dva su bila muška, jedan je umrl 1939. od sušice, a drugi Bruno je poginul va ratu 1942. leta.

Elda 005
Slika od škole kade je moja mama, 1927. leta.

Elda 007
Moje tete kot divojke, ke su već delale. Vidi se da jin je bilo boje aš su lepo obučene.

Elda 009
Mladići i divojke potle jednega sprogoda mladoj peršone, divojke al’ mladiću.

Moj nono je znal držat matice, prodaval je svoje vino, a boćali su se pul velega portuna. Va toj kuće Matezinoveh živeli smo i mi, a još i sada živen va njoj, bilo je samo neko izbivanje za vreme rat.

KAKO SMO SE MI DECA IGRALI

Jedna igra se je zvala na pešćevci: pet jednakih kamečićih se je prehitalo z ruke va ruku. Ženskoj dece značile su puno pupe od krpe. Igrale smo se na butegu , prodavale smo stakla, rožice i latice, stari lončići i drugo ča smo našle. Od rožic smo delale korezini i bračoleti, a neš smo obesile na uho kot rećini magari su se rećini dobivali na kršćenju. Skrivanje i lovenje (skrivalca i lovenca – lovilo) su bile igre z mulci. Najlepče nan je bilo na paše s kozami. Koze smo vezali da nan ne pobegnu da se moremo igrat. Jedanput nan se je jedna obesila preko grote . Otac i susedi su čuli blejanje pa su je prišli spasit. Kad smo čuvale koze morale smo mulit listi od jesena, prignule smo ga i zajahale, pa kidale listi. A bome smo se više put i karale i prehtale:“Ča ti moraš vavek zapovedat , muči već jedanput”. A bilo je i “Para mi se da lažeš”. Polevat se z vodun bilo je lepo, al su nan se jadili ča trošimo vodu. Vavek smo se karale ka će ča delat. Najviše radi pranja pošade, a to je bilo : “Ja san čera oprala, ja san sinoć oprala, al predčera”. Jadanput je ocu dojadilo pa j’ zasukal rukav i šal prat pošadu. Od onda se nismo nikad više karale. Potloh va kamare smo imeli daske ke smo morale ribat z skartačun, tako i stolpa je i tu bilo natezanja: “Ča ću ja, ča ćeš ti volet delat”. Kad se je hrmenta lupila, ki je našal črjeni klip ni moral više delat. Kad bi se finilo neko delo, onda bi rekli da je likuf.

Jedanput smo mi ženske jako loše pasale, kad smo pojili pol merlina na jednoj lehe. Gospodar je došal pul našeh oci . Mi smo se razbežale, al smo sejedno doma dobile svoje. Moja kujina je brzo tekla doma obuć debelu veštaju, da manje čuje šibu. Od nas tri ne znan ka je huje pasala i dobila više z šibun po nogah.

  

ZA VREME TALIJANSKE OKUPACIJE

Morali smo se potalijanit, ča bi reć storit Cittadinanzu, radi dela i škole. Pa smo ja i mama mogle poć v Rreku ča prodat i to po staneh. Nosile smo verduru, jaja, fruta i drva va koše. Ja san imela mali košić, kade je stalo par cepanić drvi. Tako je mama mogla kupit muku, cukar, sol i drugo. Doma se je najveć gorelo prašće i to i poletu za skuhat obed. Svetlo je bilo lampe na karbit ke su se znale i važgat, pa je nas decu bilo strah.

Na Tuniću zvano igralište bila je škola. Baš san 1943. leta trebala poć va prvi razred, al su je Nemci zgoreli, tako san šla dva leta va talijansku školu na Dolnju Drenovu. Hodila san va vrtić, bit će na Gornjoj Drenove, aš bili smo samo četiri od dece, ja, moja sestra, Marija Gracija od Lokve i Đino od Škurinje.

Elda 015
Leto je 1943.

Moja mlaja sestra Rozita imela je tri leta kad je va Governerovoj palače kantala “Quando saro grande andro dal Duce” (kad buden velika poć ću Dučetu). Duče je bil nadimak Benitu Mussoliniju. Postojala je dječja organizacija ka se zvala Balila, kako kašneje pioniri.

ČA PANTIM OD DRUGEGA SVECKEGA RATA

Va našoj kuće bili su Nemci. Gore pul none bil je njihov štab, aš je tu bila vela kuhinja z velin šparheton, a i veli stol. Oni nisu bili loši. Davali su nan bonboni, škatuletu z nekun hranun, cukar i morda ča drugo.

Pred kraj rata prišli su četniki, bradati, puni šenci i buh. Pul none su koristili kamaru i kuhinju, a pul nas dole samo kuhinju. Spali su natloh i na stolu. Sako jutro su vane stresali buhe i šenci od veleh brad i dugeh vlasi. Mi smo imeli samo jednu kamaru za nas, kuhinju i jedan kamarin. Kamarin je bil za držat staru robu, postoli i zidarske stvari, a i mesto kade smo se prali va kablu. Va kamare je spalo nas pet. Ja san spala na dnu nog od mame i pape, a sestre na manjoj posteje, jedna prema drugoj (noge – glava). Kad smo bile veće, spale smo natloh na olupkeh, to su listi od hrmente. Vavek smo se karale:”Ča me rivaš, makni te noge”. To je bilo do 1954. leta kad nan je umrl nono pa smo gore dobile kamaru za nas tri, a mlaja sestra, ka se j’ rodila 1949. leta ostala je dole šnjimi.

Gore pul none su bile stare posteje z ornamenti , kade su se uvukle  stenice pa su nas po noće ujidale i to je srbelo. Zgoreli su te posteje i štramaci pa smo opet spali natloh na olupkeh. 1956. leta od moje prve plaće smo kupili posteje i tako san prvi put dobila svoju posteju.

Va to vreme rata puno put san šla pul kujine Ivanke od Šinčina, kuća malo niže. I pul njih su bili Nemci. Nekad, a i danas, jedna, dve al tri kuće su imele neko ime po neken imenon al dogajanju. Pa se j’ govorilo kod Pustići, Klanci, Pešćevac, Tonići, Kuzminac i drugi. Jedan put san bila pul Ivanke. Bile smo same doma, al su bili i Nemci. Na poneštre su bile koltrine na keh su bile narikamane zvezdice, pa su nan Nemci rekli da će nas ubit, aš da su to zvezde partizanske. Nekako san jin z prston pokazala da su to nebeske zvezde pa smo dobro pasale. Potle tega je Ivanka z familijun šla va šumu, tako se onda govorilo, a već njoj je bil brat va partizaneh.

I moj je barba šal va partizani. Baš san ta dan šla gore k none i čula karanje nonota i barbe. Kad san tela poć nutra, barba je oprl vrata i na vratih rekal nonotu “ja ren ća i neću van više nikada doć”. 1942. leta je poginul kot prvoborac, Bruno Francetić po kemu se zove naša ulica.

Jedan dan su pul Kablari zapucali, neprijatel je mislel da su to partizani pa su pokupili si muški od Kablari do Matezinoveh, a tako i našega oca. Držali su ih neko vreme va konobe pul Blažići. Tu su ih spićevali i tukli pa pušćali doma. Zmišljan se kako su došli va našu kuću, a mi tri deca sedele smo na jednoj klupe i plakale. Tako smo spasile neč hrane ka je bila va toj klupe. Zeli su nan neke stvari, baš neznan ča, a nismo jako niš ni imeli, jedino se zmišljan da su zeli žvejarin.

Kako nas je bilo strah bez oca, nismo mogle bit va našoj kuće, pak smo šle Benašen barbe Dolfotu i spale va njihovoj konobe. Neki su šli na Dolnju Drenovu pul svojeh. Jednega dana su se čuli eroplani. Pobegli smo va neki rov ki je bil skopan pred njihovun kućun, to je bila naša sreća aš je bomba pala na tu konobu. Potle tega smo šli va rifugio pul Dorčić, ko je bilo na talijanskoj strane. Tu smo bili neko vreme i onda smo se vrnuli Matezinoven va svoju kuću.

Već je sen Drenovčanon poznata tiramola. To je bil špag al’ žica z kun su se povukle neke prešvercane stvari preko žice ka je graničila Italiju od Hrvatske. Hrana se j’ prenašala i drugačije. Jedna pomoć je bila konoba pul moje kume Franković va Dolnjoj Drenove. Va njihovoj konobe je jedna vela škuja kade su se skrivale stvari i kašneje prenesle na G. Drenovu, kad se j’ našla prilika za dogovor z financi, al po noće preko žice. Na neki način švercali su se i judi. Bili bi prespali pul moje kume i čekali priliku za proć granicu. To su bili oni ki nisu imeli propusnice.

OSLOBOĐENJE OD TUĐINCA

Potle oslobođenja prekrstili smo se od Squaza va Škvaža i postali Jugoslaveni. Mogli smo poć va Italiju. Papa me je pital ča mislin, bila san najstarija, rekla san da ja ne ren i danas mi je drago da nismo šli ća. Pred par let san doznala da bimo bili morda finili va Južnu Meriku. Neke su slali va Australiju, Kanadu, al’ pak Sjevernu Meriku. Va Italije su ostajale samo boje familije. Va Južnu Meriku su slali familije z više dece i ako je bil ki bolan. Kad su šli ća votanti (optanti – to su bila Talijani ki se nisu teli storit jugoslaveni) ostalo je prazneh stani i kuć. Nan su nudili kuću na Kozale, opet san rekla da ne ren ća z Drenove i ni mi žal.

MOJA MLADOST POTLE DRUGEGA SVECKEGA RATA I TEŠKA VREMENA

Potle dva razreda talijanske i dva hrvatske škole na Drenove, trebalo je poć v Reku. Neč san hodila va školu Dolac, a neč va školu Kozala. Onda je bila sedmoletka. Ono vreme šlo se je hodeć va školu i na delo, slabo obuveni i obučeni, lašni i žejni. Da je bilo baren malo vode za poputu. Neću nikad pozabit, kad san jedan put sama šla po Čentočele doma, ni bilo hlada na dve ure zapolne, a nisan niš imela za stavit va usta. Bilo mi je tako slabo da san glavu zatukla pod neki grm. Nisan onda mislela na kačku , samo san mislela kako neću ostat živa. Za jist se j’ zimalo neč od domi. Jedan put san imela konpir i paštu, al je opolnu to bila ko kisela palenta. Na delo san hodila preko Čentočel. Pasevalo se je pul crekvice Sisveti i dohajalo kade su danas Plodine i tehnički pregled, pa na Brajdu. To je bilo jutro na šest, zapolne na dve, al večer na deset al pak jedanajst ur. Mama mi je dohajala sprotu do crekvice, aš me j’ bilo strah po škuren, ako san bila sama, a to je bilo više put.

Potle rata došlo je još veće siromaštvo, kako da smo se vrnuli va vreme živjenja naše familije. Od devet let počela san šit. Nakrpala san se kalcet, aš je saki dan na kalcetu prišla nova škuja. Muške brageše su bile tako pokrpane da se ni znalo ke su boje. Već od dvanajst let san zašila i prvu bluzu. Va školu i na delo nosilo se j’ celu šetimanu jednu robu. Sobotu se j’ oprala i pundejak opet obukla, a ono ča se ni moglo oprat smo kefale. To je mene dobro prišlo, aš san vavek va žepeh našla ki solat, pa mi je to bilo za kino, ono vreme kad još nisan delala. Kako su nam Nemci i Talijani pusćali neke bandere, punjave i padobrani od toga se je šilo. Veštaje smo imele od dve boje belu i zelenu od bandjere, a od punjav kapot, a padobrani su bili za muške brageše.

Kad su Fiumani počeli hodit va Taliju, od njih smo kupovali neke stvari. Tako smo imeli pijati od porculana, aš do onda su bili pijati i padele od aluminija i cinjane. Padele i lončići su dobivali škuje pa se j’ njih lotalo. Kuhalo se j’ vavek jedno, pa se je govorilo:”Kapus repa, kad promenin tad bu merlin”, a bila je tu još broskva i jačmik. Ako je ki imel kakovu kost od pršuta, onda se je ona posujevala da bi maneštra malo dišela, a dišela je po gransiven. Po nedeje je bilo malo konjskega mesa, a va slanu ribu se je toćal kompir al’ palenta.

Nonina sestra, ka j’ živela va Zagrebu slala nan je staru robu, a mogla se je već roba i kupit. Počelo je bit se boje aš smo mi počele delat. Kako san ja šila tako smo se mi tri sestre se lepše obučevale i regulale i šle kuntente na tanci.

PRVI TANCI

Od 18 let san počela hodit na tanci, a i moje sestre ke su bile samo malo mlaje. Bile smo vavek dosta lepo obučene. Kašneje san doznala da su nas mlaje dohajale videt kako smo obučene, a stare ženske ke su pokraju sale sedele, gledale su i kritikale. Tanci na Lokve su bili poznati po maškarah. Dohajali su Pulčani, Gromičani, Pehinari i Kastavci. Pulčani i Gromičani bili bi se i potukli z našemi (valda radi nas divojak). To je bilo najviše vane, kad su tanci finili. Ma jedan put je to bilo va sale, takova tučnjava, da su se i divojke tukle snjimi ke su bile korajne.

Tako je moje hrabra sestra Ida seh tukla z kantridun, a mi dve strašljivice smo pobegle na pozornicu. Temu je došal kraj kad su počeli dohajat i mladići z Reke. Jako su bili lepi ti pusni tanci. Maškarale smo se i mi. Šile smo same od robe ku smo našle od naših starejih. Kašneje smo posudile va kazalištu. Tako smo bile kraljević, kraljica, princeza, bula i drugo. Došlo je vreme za ofiranje, radosti i patnje kako za ku divojku.

Elda 019

PRVE JUBAVI

Već je po neka divojka našla svojga para, pa i moje dve sestre, za keg su se potle i oženile. Bil je običaj da potle tanci mladić dopeje divojku doma, da vide sken hodimo. Tako je i mene jedan dopejal, on je bil Fiuman. Ne znan kako su otac i mat brže doznali se o njemu, aš su mi rekli da j’ iz dobre familije i ima kuću. Imel je brki pa san rekla da mi se ne pijaža. Mene je još čekalo puno tega va životu, pa ću samo neč od tega napisat. Prvi spoj ki ni bil pod kontrolun mojih roditelji. Upoznali smo se isto na tanceh na Lokve. Trebali smo se nać na polovice Čentočela, on je došal z Reke, a ja z Drenove.

Još nisan valda ni delala, aš nisan imela postoli za obut, pa mi je posudila sestra. Bili su šupi pa me j’ bilo sran poć na rendes,  al’ ipak san šla. Kad san videla da ti mladić Istrijan ima raskinjeni žepi na kapotu bilo mi je lagje. Ne znan koliko put smo se videli, on je moral poć va vojsku. Još san ga jedan put videla kako vojnika. Tako je i temu došal kraj, al’ ne i za me. Kašneje ću spomenut samo dva mladića.

TANCI I JUBAVI SE NASTAVLJAJU

Morda je Lokva malo zastarela, a mi smo tele neč više. Počele smo hodit na tanci va Viškovo, Kastav, Škurinje i Gromišćinu. Šlo se je hodeć, pa smo se probuvale, od čavat va postoli, a čavate skrivale va šume. Neken se j’ dogodilo da su ostale bez čavat. Drenovčani su se počeli ženit. Ako je mladić bil od drugega mesta, mladoj se je pul portuna kuće storil slavoluk. Tu je bil stol z pijačun, a morda i ča za pojist, soldi se nisu davali aš ih ni bilo. Tu se j’ malo natezalo za dobit mladu.

Elda 021
Slika od moje sestre

Ostale smo tri prijatelice Drenovčice, a imele smo neke prijatelice od dela. Opet su se promenili običaji, počele smo hodit na tanci V Reku, na Kozalu, va Martinšćicu, Zamet, Rubeši itd. Potle dela hodile smo va kino i to jako puno put, malo i va kazalište. Va Martišćicu smo hodile i na kupanje. Do Reke se je prišlo z korjerun, a na Drenovu hodeć. Filmi ki smo mi gledale sad se davaju opet na TV. Televiziju smo kupili 1958. leta i šli po nju va Ljubljanu. Nažalost onda smo gledali Italiju, a i naslišali talijanske pjesme.

LEPE USPOMENE OD BENČIĆA

Na delo san počela hodit 1956. leta i to va Rikard Benčić, tu san dočekala punu penziju jušto pred raspadanje R. Benčića.Počeli su nas vozit kamioni ki je Benčić kupil, a kašneje male korijere. Nas na Drenovu su vozili preko Kastva al’ preko Gromišćine po grdeh cestah, pa je mene vavek bilo slabo. Više san volela poć sama hodeć, leh se vozit. Počele su vozit i gradske korjere. Više put san se skrcala na pol puta i šla hodeć. Na Vrh Rebre san šla pul kume i tamo malo počinula pa šla doma. To j’ bilo do 1971. leta kad san položila vozački, manje san patila od vožnje, a tega leta san se i oženila.

Elda 023

Si smo bili kako jedna familija. Potle dela smo šli na neko piće i štrudel. Onda još ni bilo kafa, pilo se j’ pasaretu al’ neki liker. Va poduzeću se je puno festegialo. To su bile godišnjice za pet, deset i više let staža, al’ kakovi blagdani keh je bilo dosta. Kad je Benčić kupil dve manje korjere, šlo se je na izleti po nedeje al’ blagdanon.

I ako mi je vožnja delala slabo, to je vredilo za naša lepa prijateljstva i ne bin ih bila propustila. Iman neke uspomene kade san ja i Dorina Spešćevca va šatoru i od Arene Pula. Kašneje je Benčić oprl restorant, salu za druženje, bufet i boćarski klub. Ta druženje su se nekad zvala “Dopo lavoro”. Kad su počeli rušit zid va Benčiću san zaplakala. Drago mi je da je Benčić postal kulturno mesto. Zame to ni šećerana leh „Rikard Benčić“.

Počela san delat kako lapirerka i bila san najbolja od nas trejset ženskih, a tu je bilo i dosta Drenovčic.

Elda 031

Kako nas je od jedan put došlo puno, imeli smo tečaji za „PK“ i „K“ radnika. Kašneje san postala kontrolor preciznega alata.

Elda 033

Ja nisan na temu ostala. Položila san knjigovodstveni i daktilografski tečaj i finila ekonomsku školu. Pa san menjala i poslovi, kontrolor, ekonom, knjigovođa u Birou. I na kraju va uvozu i izvozu proizvoda.

PONOVO JUBAV – VA BENČIĆU

Va poduzeću je bilo više muškeg leh ženskeg. Ženili su se med sobun, ma ja i tu nisan našla srodnu dušu al’ je i tu bilo neč. Ofirala san va isto vreme z dvojicun, pa je to neslavno finilo. To san spomenula aš san pole 50 let, jednega od teg trefila na čudan način. Hodila san na terapiju va Škurinju. Kad san došla va salu za vježbe, natlog je ležal jedan čovek i vježbal, a ja san mu rekla da najboje da legnen tu kod tebe. Kad je finil z vježbami, došal je do mene i rekal: “Si to ti Elda?” i da me je prepoznal po glasu. Počeli smo se smet pa su sestre došle videt ča je ti smeh. Dva leta kašneje, opet smo se trefili. Šla san od Konzuma po skalineh na korjeru i pretekla nekega šepavca. Stala san na pol puta i mislela kako san neč pozabila kupit. Za to vreme do mene je došal taj šepavac. Nisan ga ni videla , samo san čula kad je rekal:”Neće suza leh na oko”. I ov put je bilo smeha do suz. On je mislel da san njega čekala. Ov put smo malo poćakulali, potle 50 let je bilo i ča za reć. On se je potužil na svoj ne baš najboji život.

Od tada san znala da san va životu i boje pasala leh ča san mislela. Te svoje štorije san povedela svojmu rodu pa njin se je pijažalo i zato san neč tela i napisat. To je samo jedan del od sega. Ono ča je bilo grdo, boje pozabit i ne nikega ofendit . Život moje familije i mojih sestar bila bi posebna štorija, od tega neč deca i znaju.

ŠEST GENERACIJ

PRVA GENERACIJA

Elda 039

Devet sestar, fali moja prava nona Ida aš je umrla 1920. leta od gripe španjole. Druge su dočekale velu starost. Nona Tonka je treća gore z leve strane.

DRUGA GENERACIJA

Elda 041

Nono Miko i nona Tonka z decun. Moja mama je treća z desne strane. Bruno ki je poginul je drugi z desne strane.

TREĆA GENERACIJA

Elda 043
Elda 045

Zita i Pepe z decun. Ja san prva z desne strane.

ČETRTA GENERACIJA

Elda 047
Elda 049

Ja i Ivan z decun.

PETA GENERACIJA

Elda 051

Kćer Biljana kad se je ženila, a na drugoj sin Klaudio.

ŠESTA GENERACIJA

Elda 053

            Tu spadaju ta deca ima ih 14, a starost su od 12 do 28 let.

I ZA KRAJ:

Za našu decu i unuke, da znaju bar malo kako je nekada bilo i neke domaće besede, magari san i ja neke pozabila.

Neka znaju da naš rod kega je bilo puno i to od nonota i none, nisu šli va inozemstvo – tujinu radi soldi, samo nono. Jedna moja teta je šla va Taliju radi jubavi. Zato govorin šestoj generacije neka ostanu doma, aš njin nigde neće bit lepče leh ude!