Drenovski list 3.

Drenovski list

Odbijen projekt MO Drenova „Drenovske klupe“

Na posljednjem natječaju za Riječki program lokalnog partnerstva MO Drenova je prijavio projekt pod nazivom „Drenovske klupe“ kojim smo se natjecali za sredstva iz programa (100.000 kn). Projekt je predviđao postavljanje 15 klupa na području MO Drenova i uređenje okoliša a nastao je kao rezultat inicijative pododbora – Aktiva žena. One su uložile znatan trud, obišle cijelo područje MO, predložile dvadesetak lokacija i izradile idejno rješenje uređenja okoliša. Nakon provjere imovinsko-pravnog dijela izrađena je u MO projektna dokumentacija i troškovnik. Kao važan element natječaja navodi se i učešće vlastitih radova koje je u našem slučaju bilo limitirano zbog same prirode aktivnosti (montaža gotovih klupa).
Upravo taj moment navodi se kao glavni argument odbijanja našeg projekta što je zapravo apsurdno s obzirom da veći udio vlastitih radova i nije moguć. Nadalje problematično je da se vrši rangiranje projekata (sedam prijavljenih) i po njihovoj vrijednosti jer onda ispada da manji projekti neće nikada imati prilike. Konačno rješenje svelo se na dodjelu po 25.000 kn za četiri najveća projekta dok su manji projekti (slični našem) ostali bez sredstava. Držimo da je je takva razdioba sredstava neprimjerena jer destimulira pokretanje manjih akcija koje – i kao takve – mogu značajno poboljšati kvalitetu življenja u zajednicama, a to bi trebao biti primarni cilj.
No nadajmo se da će sljedeći put biti više razumijevanja i za manje akcije te da glavni kriterij neće biti financijska veličina nego kvaliteta sadržaja.

Devastacija komunalnog inventara na području MO Drenova

U protekla dva mjeseca svjedočili smo u tri navrata devastaciji autobusne čekaonice na Lokvi i ogledala na više pozicija. Radi se o štetama koje su narasle na desetke tisuća kuna i ne mogu se drugačije okarakterizirati nego kao iživljavanje objesnih pojedinaca. Nažalost počinitelje je nemoguće otkriti, nema nikakvih sankcija za počinitelje i tako je krug razbijanja zatvoren. Ionako mala sredstva koja imamo na raspolaganju nepotrebno nam odlaze u vjetar i umjesto da ih iskoristimo za daljnje poboljšavanje kvalitete komunalnog inventara, moramo ih trošiti na (gotovo uzaludne) popravke.
Bilo bi mnogo korisnije kada bi se taj višak energije iskoristio za pozitivne svrhe kao što je čišćenje divljih deponija ili uređenja igrališta. VMO Drenova će sa oduševljenjem podržati svaku inicijativu u tom smislu.

Uređivnje drenovskih prometnica

Gotovo svakodnevno u MO Drenova pristižu zahtjevi građana za uređivanjem promentnica na našem području. Možemo reći da je većina zahtjeva opravdana i da trebaju ući u naš plan uređenja komunalne infrastrukture. Međutim, gotovo u svim slučajeva vrlo brzo upadamo u proceduralne probleme koji bitno usporavaju ili onemogućavaju realizaciju.
Kako bi izbjegli navedeno upozoravano građane na sljedeću proceduru koju treba poštovati:

Za komunalno uređenje se mogu kandidirati samo zahtjevi koji su PISMENO dostavljeni u MO Drenova

  • U zahtjevu mora biti dostavljeno opisno područje zahvata (kućni brojevi) te popis parcela na kojima se bi se trebali izvoditi radovi. Za pomoć i primjer korektno dostavljenih zahtjeva se možete obratiti tajniku MO ili pogledati na internet stranicama MO Drenova.
  • Vlasnici parcela moraju dati na odgovarajećem obrascu (može se dobiti kod tajnika MO) suglasnost da se na njihovoj parceli (odnosno dijelu) može obaviti uređenje. Treba jasno naznačiti što se dozvoljava (npr. dozvoljava se nasipavanje i proširenje ceste za 0,5 m duž trase i asfaltiranje) kako bi se izbjegli eventualni nesporazumi
  • Tako kompletiran zahtjev uvrštava se u plan komunalnog uređenja MO i dostavlja se nadležnim službama
  • Ukoliko se zahtjev ne kosi sa usvojenim GUP-ovima i PUP-ovima (tamo gdje su izrađeni), u skladu sa raspoloživim sredstvima pristupiti će se realizaciji

Na ovaj način možemo bitno ubrzati izvođenje radova i osigurati da sva dodijeljena sredstva u cijelosti iskoristimo.

Prikupljene suglasnosti za uređenje ulice Brune Francetića

Članovi vijeća obišli su vlasnike parcela duž ulice Brune Francetića i u dogovoru sa njima prikupljene su sve suglasnosti za nastavak projekta „Minibus“. Drago nam je da su građani prepoznali vrijednost ove inicijative i da su ustupili dio svog zemljišta kako bi se mogla obaviti potrebna proširenja.
U sklopu uređenja prometnice ukloniti će se na kritičnim mjestima suhozidi i zamijeniti betonskim zidom čime će se dobiti potrebna širina kolnika.

Vijeće se nada da ćemo uspjeti i na drugim mjestima postići dogovor sa vlasnicima zemljišta kako bi se mogle urediti i ostale stavke iz plana za uređenja prometnica.