Drenovski list 19.

MO Drenova  – ogledni primjer uspješne mjesne samouprave (II)

Susret predstavnika gradova Osijeka, Pule, Šibenika i Rijeke na temu mjesne samouprave bio je odlična prilika za razmjenu iskustava sa drugima te za promociju rezultata u razvoju mjesne samouprave u Gradu Rijeci a i pružanju svih potrebnih informacija kolegama iz drugih gradova. Posebno su zanimljiva iskustva iz Osijeka gdje MO ima bitno veću ulogu u domeni planiranja, odabira izvođača i konačne kontrole i odobrenja plaćanja komunalnih radova što je značajno podiglo efikasnost korištenja sredstava i kvalitetu izvedenih radova. Nadajmo se da će ovi koncepti koji su dokazani u praksi uskoro uvesti i u naše riječke mjesne odbore.

Vijećnici VMO Drenova nastavljaju sa radom do svibnja 2010

Gradonačelnik g. Obersnel pokrenuo je inicijativu da se u cilju optimizacije troškova izbora vijećnika za Vijeća mjesnih odbora pokuša dogovoriti termin za izbore koji bi bio zajednički. Zbog povijesnih razloga (MO su formirani u različitim vremenima) izbori se održavaju u 3 termina što je problem zapravo svim sudionicima ne samo sa stajališta troškova grada nego i problema koje stvaraju političkim strankama (organizacija kampanja i sl.). Gradonačelnikov prijedlog zapravo je bio jednostavan – s obzirom da najveća skupina MO ima izbore sjedećeg svibnja, ideja je da mjesni odbori (9) kojima je mandat istekao „produže“ sa radom do svibnja, a vijećnici manjeg broj odbora (4) bi trebali svoj mandat „skratiti“. VMO Drenova podržava ovi inicijativu tako da će vijećnici nastaviti sa radom do svibnja sljedeće godine čime ćemo, nadamo se, pridonijeti općoj štednji koja nas čeka sljedeće godine.

Sigurnost, nadležnosti, mišljenja, semafori … (II dio)

Nakon natpisa u prošlom broju održan je sastanak sa predstavnicima Rijeka Prometa gdje su razmotrena moguća rješenja semaforizacije problematičnog raskrižja (parcijalno, korištenjem starije opreme kako bi se smanjili troškovi itd.), te je zaključeno da je jedina korektna varijanta koja će dati željenu razinu sigurnosti za našu djecu kompletna semaforizacija i to sa novim semaforima. Nažalost, s obzirom da je cijena rješenja vrlo visoka – gotovo u razini kompletnih sredstava MO (905.403,00 kn – uključuje PDV) izvedba će biti u fazama – pa je za sljedeću godinu planirana izrada projektne dokumentacije i ishodovanje dozvola a ostalo tijekom 2011 i 2012. Iskreno rečeno nismo oduševljeni sa rokovima no novaca jednostavno nema a i ovako će taj projekt praktično „pojesti“ većinu budgeta MO u navedenim godinama.

Održana ponovna javno izlaganje prijedloga UPU Gornje Drenove

U iznenađujuće pozitivnoj atmosferi održana je ponovna prezentacija UPU Gornje Drenove na koju smo čekali dvije godine. Prezentaciju je vodila gosp. Eda Rumora, ravnateljica direkcije za razvoj, urbanizam i ekologiju, uz sudjelovanje izrađivača plana – Urbanističkog Instituta iz Zagreba. Kao razlozi kašnjenja navedena je promjena zakonske regulative, kadrovski promjene te na koncu veliki broj primjedbi građana kojima se nastojalo izaći u susret. No moguće je da se čekanje isplatilo jer smo dobili kvalitetan dokument koji će korektno odrediti prostorni koncept razvoja područja Gornje Drenove. Možemo potvrditi da je većina primjedbi vijećnika MO kao i samih građana usvojena te su napravljeni potrebni kompromisi. Naravno uvijek će biti nezadovoljnika no tu su sada doista izolirani slučajevi. Generalno je u ovoj verziji promet korektnije riješen te uz manje primjedbe sigurno (barem konceptualno) rješava tu problematiku. Bilo je i primjedbi u vezi lokacije plinske redukcijske stanice koja je smještena preblizu stambenih objekata što će se razmotriti.

Što se tiče stupnja izgrađenosti i veličina parcela također su napravljene manje korekcije kako bi se izašli u susret građanima a utvrdilo se da je neophodna i izrada DPU određenih zona kako bi se preciznije odredila rješenja u prostoru. Mogući i najveći „izazov“ predstavlja odredba da se svi objekti sa više od 3 stana obavezno moraju priključiti na kanalizacijsku mrežu, što praktično znači da nema izgradnje višestambenih objekata dok se ne izgradi kanalizacija, a kada će to biti nije jasno. Nadu da se ipak neće trebati previše čekati predstavlja potreba povezivanja kanalizacijskog sustava Viškova sa riječkim što bi moglo rezultirati da se planirana kanalizacija ipak ugleda svjetlo dana u dogledno vrijeme.

Neki važni objekti ostali su izvan obuhvata plana – okretište na rubu naselje prema Benčanima i naravno nova dvorana koja se, kako smo već pisali planira raditi na području između Donje Drenove i Škurinja no to će se rješavati u sljedećem razdoblju.
No naravno još je dug put od ideje do realizacije iznesenih koncepata međutim možemo biti zadovoljni što konačno imamo jasne odrednice za prostorni razvoj Drenove bez straha da ćemo doživjeti devastaciju koja se dogodila u nama susjednim naseljima. Usvajanje plana se očekuje u veljači 2010 godine.