Drenovski list 17.

Uređenje novog Cvetkovog trga

VMO Drenova 2005 -2009, pogled unatrag …

Vrijeme brzo prolazi, završetak mandata ovog saziva VMO Drenova je pred nama, pa je prigoda u ovom jubilarnom izdanju Drenovskog lista dati komentar proteklog razdoblja.

Naravno na početku se postavlja pitanje da li smo zadovoljni sa rezultatima rada Vijeća i što smo postigli u našem mandatu a odgovor je zapravo dualan. Ako se gleda sa stajališta realnih ovlasti i mogućnosti MO te činjenice da vijećnici rade kao volonteri (većina je zaposlena i ima brojne poslovne obaveze) možemo biti i više nego zadovoljni.  Temeljna funkcija MO je komunikacija sa građanima i kanaliziranje njihovih zahtjeva i potreba prema odgovarajućim gradskim službama te pravovremeno informiranje o događanjima na području MO.
Upravo je Drenova bila (i jest) lider na tom području što se i pokazalo sa nagradama koje smo dobili u proteklom razdoblju. Od Drenovskog lista koji je postao nezamjenjiv u informiranju i tumačenju stavova vijeća prema ključnim problemima koji nas muče, preko ažurnih WEB stranica gdje se transparentno objavljuju svi materijali iz djelokruga rada vijeća do redovitih susreta sa građanima kada je potrebno raspraviti neku bitnu temu.

Druga važna zadaća MO je organizacija pododbora i rad na izgradnji suradnje, animiranju građana i unaprjeđenju raznih aspekata života na Drenovi (kulture, zdravstva itd.) u čemu je također ostvaren veliki napredak. Danima Drenove vraćen je „stari sjaj“ i sada su prava mjera događanja na taj – za drenovčane važan datum (i to je opet potvrđeno nagradom za najbolji dan MO koji smo dobili ove godine). Teško je i nabrojati sve što se događalo u proteklom razdoblju organizirano od strane pododbora MO (izložbe, koncerti, predavanja, dočeci Sv. Nikole i brojne druge aktivnosti) – praktično se stalno nešto događa u našim prostorima ili u prostoru ogranka gradske knjižnice.

MO Drenova je uz aktivnu suradnju sa volonterima i udrugama sa našeg područja podržao realizaciju nekoliko značajnih projekta na našem području i pokazao da građanska inicijativa i dobre ideje uvijek nađu put ka realizaciji. I naravno za projekt iz programa lokalnog partnerstva  za uređenje šetnice (trim staze) i izgradnju vježbališta na Velom vrhu a prema ideji i organizaciji Demira Barića te uz pomoć DVD Drenova – dobiveno je i priznanje!
Inače g. Barić je i dobitnik godišnje nagrade VMO Drenova za fizičke osobe za veliki doprinos radu MO kroz spomenuti projekt te drugi projekt uređenja zapuštenog skloništa u centru Drenove u vježbaonicu za sportsko penjanje. Vijeće smatra da svakako treba stimulirati volonterski rad i motivirati pogotovo mlađe ljude da se aktivnije uključe u rad udruga koje djeluju na području Drenove ili rad samog Vijeća.

U proteklom razdoblju i sam Grad Rijeka je značajno investirao u razvoj Drenove iako to nažalost građani obično ne primjećuju jer se radi uglavnom na infrastrukturnim radovima (kanalizacija, vodovod i plinske instalacije) koje se odrađuju u skladu sa planovima komunalnih društava i u skladu sa raspoloživim sredstvima.
Podsjetimo i na završetak rekonstrukcije autobusnih stajališta te uvođenje minibusa za Kablare koji je naišao na odličan prijem učenika i građana.
Kratak pogled na Arhivu WEB stranica MO ili prošle brojeve Drenovskog lista podsjetit će vas na te aktivnosti.
MO Drenova je vjerojatno i najaktivniji odbor u pogledu promicanja i valorizacije funkcije mjesnih odbora kao „osnovnog gradbenog bloka demokracije“ jer je upravo MO prva instanca gdje građani glasovanjem određuju sastav a po drugoj strani  je i najbliža instanca kojoj se mogu svakodnevno obratiti sa svojim problemima i idejama.

No tu dolazimo i do one „druge strane medalje“ a to je nezadovoljstvo vijećnika sa sadašnjim ovlastima i mogućnostima vijeća MO da suštinski utječe na najvažnije aspekte razvoja i usmjeravaju napredak Drenove u skladu sa željama građana. Mišljenje Vijeća nikoga ni na što ne obavezuje i formalno nema veću težinu od bilo kojeg pojedinačnog mišljenja građana, što nam je gradonačelnik na našem posljednjem susretu jasno naznačio.
S obzirom da je to točno i da zapravo proizlazi iz postojeće zakonske regulative ostaje samo nada da će se nekim budućim zakonskim promjenama korektnije (prema našem mišljenju) definirati funkcija MO.

Upravo je prethodna činjenica uzrok da nije ostvaren zadovoljavajući pomak na bitnim pitanjima (urbanistički planovi, sportska dvorana, prometna problematika) no ovaj saziv Vijeća vjeruje da je ipak svojim nasljednicima na jesen ostavlja korektnu situaciju te da će oni nastaviti uspješnu suradnju sa nadležnim gradskim službama, kako bi se, u ovim vremenima financijske oskudice, ipak realizirala sva obećanja dana građanima Drenove.
I na kraju, umjesto zaključka, možemo reći da, uzimajući sve navedeno u obzir, ipak možemo biti zadovoljni sa postignutim. Naravno, građani imaju priliku svoje mišljenje izreći na izborima za novi saziv Vijeća najesen.

Sastanak sa gradonačelnikom – mnogo planova no pitanje je da li će biti sredstava za realizaciju

Nakon više od godine dana vijećnici MO Drenova imali su prigodu se susresti sa gradonačelnikom g. Obersnelom i njegovim suradnicima te prodiskutirati pitanja koja su od važnosti za MO Drenova. Detaljni zapisnik sa sastanka objavljen je na WEB stranicama MO tako da ovdje dajemo samo najvažnije elemente. Jedan od gorućih problema za naš MO je (ne)donošenje urbanističkog plana uređenja Gornje Drenove na koji se čeka više od 2 godine. Ta situacija uzrokuje značajne probleme vlasnicima terena jer se ne zna konačna namjena prostora što otežava prodaju zemlje odnosno gospodarske aktivnosti. Na prvu varijantu plana Vijeće je imalo veliki broj primjedbi (kao i sami građani) te je to (uz poteškoće koje je imao sam izvođač zbog odlaska zaposlenika) dovelo do trenutnog stanja. Prema navodima g. Škunce, korigirana verzija plana biti će dostupna vjerojatno početkom jeseni kada bi se održala i nova javna prezentacija.

Nastavno na temu urbanističkih planova i pitanja što je sa sportskom dvoranom na Drenovi, g. Škunca je primijetio da treba definirati pitanje sportske dvorane u smislu da li na Gornjoj Drenovi koja nije toliko naseljena, izgraditi centralnu sportsku dvoranu  ili planirati dvije sportske dvorane za Drenovu, te da treba definirati dovoljne površine unutar kojih bi se omogućio smještaj ovakvih programa. Jedna od lokacija koja je moguća za izgradnju dvorane na Donjoj Drenovi je područje sjeveroistočno od škole ili pak druga lokacija, još prihvatljivija, bila bi na kontaktnoj zoni između Donje Drenove i Škurinja, ispod Škudarovske ulice gdje će najvjerojatnije biti uklonjen koridor pruge koji je predstavljao problem za planiranje i izgradnju na navedenoj lokaciji i gdje je bolje prostorno i prometno rješenje za sam pristup dvorani. To je vjerojatno i optimalna lokacija jer bi dvorana bila u centru područja kojem gravitira gotovo 20.000 ljudi iz MO Drenova, MO Škurinje i MO Škurinjska draga.

Sljedeće bitno pitanje je rješavanje komunalne problematike (primjerene prometnice odnosno spoj sa glavnom prometnicom i kanalizacija) na području gdje se planira izgradnja POS stanova (pored sveučilišnih objekata). S obzirom da navedeni projekt nedvojbeno kreće najesen Vijeće je zatražilo garancije (kad već nisu uvažene naše primjedbe na lokaciju), da se svakako osigura da se komunalna problematika riješi prije završetka POS objekata jer se u suprotnom mogu očekivati veliki problemi. Gradonačelnik zaključuje tu temu sa konstatacijom da će izgradnja ceste i kanalizacije pratiti dinamiku izgradnje objekata. Isto tako naglašava da interesi građana u cjelini, moraju biti iznad pojedinačnih interesa na mikrolokaciji (u konkretnom slučaju stanovi imaju prioritet nad primjedbama građana i MO na lokaciju) te traži da MO u skladu sa svojim ingerencijama to respektira. Odluke se donose u gradskom vijeću te traži da se te činjenice reflektiraju i u natpisima u Drenovskom listu kako se građani ne bi dovodili u zabunu o ovlastima MO.

Iako je gradonačelnik formalno u pravu, te sigurno nema lagan posao uskladiti sve želje i potrebe građana, ostaje „gorak okus“ (uostalom iskazan i na zboru građana) da lokalna zajednica zapravo malo može utjecati na neke odluke koje su negdje ranije donesene. No to je zapravo temeljno pitanje o ingerencijama MO čemu sam rekao par riječi u uvodu.
U nastavku je dana informacija da nadogradnja našeg vrtića kreće najesen te da će svi mališani biti tijekom izgradnje zbrinuti na alternativnim lokacijama. Gradonačelnik je napomenuo da je usprkos našim dvojbama o cijeni i izvedbi vrtića sve u okvirima planiranog te da je cijena korektna.

Predstavnici komunalnih poduzeća (Energo i ViK) su upoznali vijećnike sa planovima izgradnje infrastrukture, te možemo, uzimajući u obzir financijsku situaciju, biti zadovoljni sa planom i realizacijom. Također je potvrđeno da se provode aktivnosti (projektiranje i imovinsko-pravna priprema) za završetak ceste A (na Boku) čime bi se u tom dijelu konačno riješila opasna raskrsnica i glavnina prometa korektno usmjerila kroz cestu A.

Gradonačelnik je zaključio da će u sljedećem razdoblju biti veliki izazov osigurati financijska sredstva za planirane objekte tako da je dinamiku izgradnje teško predvidjeti no moguće je da će se otvoriti u budućnosti neke nove mogućnosti (kroz europske fondove i sl.) no svakako se sve pripremne radnje mogu odraditi.

Uređenje nogostupa duž Drenovskog puta  i ulice Svetog Jurja – velika podrška građana

Kako je najavljeno održan je u Domu na Lokvi sastanak sa građanima na temu uređenja nogostupa i možemo reći da je odaziv bio vrlo pozitivan. Građani su prepoznali potrebu da se problem nogostupa konačno riješi nakon tolikih godina i sa posebnim zadovoljstvom mogu reći da je postignut dogovor sa vlasnicima zemljišta na dionici od crkve Sv. Jurja do raskrsnice na Lokvi koji će ustupiti teren širine oko 1 m za izgradnju nogostupa. Kao kompenzacija vlasnicima će se izgraditi potporni zidovi i urediti ulazi u dvorište (po modelu već razrađenom u Brune Francetića). S obzirom na raspoloživa sredstva ove godine realizirati će se ta prva dionica dok će se sljedećih godina prema planu nastojati realizirati i ostale dionice duž ulice Svetog Jurja. Prema sadašnjem planu Rijeka Prometa radovi bi trebali biti završeni do jeseni ove godine te se nadamo da će u sljedećoj školskoj godini naši mališani mnogo sigurnije ići u školu i u crkvu.
Svima se još jednom zahvaljujem na razumijevanju i suradnji i nadam se nastavku sljedeće godine.

Uređenje Cvetkovog trga – prezentirano idejno rješenje na zboru građana.

U skladu sa konceptom da se svi ključni projekti bitni za razvoj i uređenje Drenove javno prezentiraju i razmijeni mišljenje sa građanima na prigodnom zboru građana predstavljeno je idejno rješenje za uređenje Cvetkovog trga od strane autora gospođe Radojke Juretić, d.i.a. iz Arhitektonskog studija d.o.o. te uz nazočnost gospodina Vladimira Jauka ispred Odjela gradske uprave za komunalni sustav.
Problem Cvetkovog trga već duže vrijeme muči vijećnike jer je Drenova je u tranziciji iz sela u prigradsko naselje “izgubila” svoj prirodni centar naselja.
Zbog povijesnih razloga zapravo postoje dva centra – prostor Cvetkovog trga za područje Donje Drenove te Društveni dom na Lokvi kao centar za područje Gornje Drenove

Prostor Cvetkovog trga tako predstavlja prirodno okupljalište za građane D. Drenove  no nažalost u proteklom razdoblju pretvoren je u običan parking. Vijećnici smatraju da je neophodno tom prostoru vratiti obilježje trga koje je imao tijekom više od stotinu godina a izgubio u zadnjih desetak godina.
Kako kaže Jane Jacobs, poznata američka urbanistica – „trgovi su duše naselja“ i oduvijek a danas pogotovo (upravo zbog otuđenja koje donosi moderna civilizacija) su nužni za socijalizaciju i druženje.

No to ne funkcionira ako se ljudi moraju provlačiti između automobila i nemaju gdje sjesti. Prema tome jedan od glavnih zahtjeva arhitektima bio je zaprečivanje prometa ispred crkve i „otvaranje“ prostora za pješake. Međutim činjenica je i da smo obavezni osigurati zakupcima prostora u zgradi MO nesmetano obavljanje obrta i parking za njihove klijente. Ključni problem trga a zapravo i šire okolice je kronični nedostatak parkirnih mjesta za stanovnike okolnih zgrada (primarno iz Cvjetne ulice) tako da se trg koristi kao i njihovo dugotrajno parkiralište. Stav je Vijeća da problem parkiranje treba sagledati u širem kontekstu te pokušati u narednom razdoblju a prije početka radova na trgu osigurati dodatna parkirna mjesta za te stanare primarno u krugu same Cvjetne ulice i u blizini (već je u planu za ovu godinu).

Osim toga nedvojbeno će trebati promijeniti i naše navike – komociju, jer u blizini trga ima oko 200 parkirnih mjesta (sveučilišne zgrade) no većini je teško napraviti nekoliko koraka. Vijeće smatra da je autorica uspješno odgovorila postavljenim zadacima i da je dala primjereno rješenje vrativši Cvetkovom trgu funkciju koja mu jedino pristaje. Građani su dali nekoliko korisnih primjedbi koje će biti uvažene, npr. da se u sklopu uređenja trga obuhvati i prostor borove šumice ispred samostana koji bi trebalo urediti kao park a smatra se i da je to najbolje mjesto za spomenik poginulim braniteljima sa područja Drenove koji se namjerava izgraditi u sljedećem razdoblju. Također je predloženo da se obuhvati i prostor između Crkve i zgrade MO te da se uredi put prema dječjem igralištu kod sveučilišnih zgrada čime bi se cijelo područje konačno primjereno uredilo i sačinjavalo jedinstven prostor.

Što se tiče samog rješenja (detalji su dostupni na WEB stranicama MO) osnovna ideja autorice je da se postojeći prostor sa velikim nagibom poravna i formira nekoliko logičkih i funkcionalnih cjelina – jedna cjelina je prostor ispred Crkve koji se nastavlja prema ulazu u zgradu MO. Druga cjelina je centralni prostor trga koji je spušten za tri stepenice te parkiralište kao treća cjelina. Materijali koji će se koristit su prirodni kamen za prve dvije cjeline te asfalt za parkiralište. U sklopu uređenja trga biti će riješena i odvodnja te rasvjeta.

Na kraju se naravno postavlja pitanje kada će krenuti uređenje, prema sadašnjem dinamičkom planu, nakon uvažavanja prijedloga VMO i građana pristupiti će se izradi izvedbene projektne dokumentacije te dobivanja lokacijske dozvole što se očekuje do sredine jeseni. Realno je očekivati da bi se rekonstrukcija Cvetkovog trga mogla obaviti tijekom sljedeće godine.