Drenovski list 12.

Drenovski list

Radni sastanak sa gradonačelnikom grada Rijeke, Vojkom Obersnelom na teme koje zanimaju stanovnike Drenove

Vijećnici MO Drenova susreli su se 31. siječnja 2008. s Gradonačelnikom grada Rijeke mr.sc.Vojkom Obersnelom i njegovim suradnicima, predstavnicima Gradske uprave te mu ukazali na probleme s kojima se susreću sami vijećnici i
građani Drenove.
Sastanku su prisustvovali:

 • Gradonačelnik grada Rijeke, mr.sc.Vojko Obersnel
 • Predstavnici MO Drenova:
  • Damir Medved, mr.sc. – predsjednik Vijeća MO Drenova
  • Zorka Ćoso – zamjenica predsjednika vijeća
  • Katherine Trinajstić – vijećnica MO Drenova
 • Predstavnici gradske uprave:
  • Pročelnik Odjela za gradsku samoupravu i upravu, mr.sc.Mladen Vukelić
  • Ravnatelj Direkcije za mjesnu samoupravu, Dušan Širola, prof.
  • Voditeljica Službe za odnose s javnošću i protokol – Kabineta gradonačelnika, Doris Šajn
  • Voditelj Službe održavanja, Odjel za komunalni sustav, Zrinko Mičetić
  • Vodeći suradnik za prostorno planiranje, Eda Rumora
 • Tajnica MO Drenova:
  • Dolores Linić

Nakon kraćeg pozdrava i uvodnih riječi Gradonačelnika i Predsjednika Vijeća MO Drenova, uz prezentaciju pripremljenu u PowerPointu vidljivu na oglednom panou, Predsjednik Vijeća MO Drenova obratio se prisutnima s predviđenim temama.

Teme su bile sljedeće:

 • Komunikacijski problemi između MO Drenova i pojedinih gradskih odjela gdje se prema mišljenju vijećnika predugo čeka na odgovore ili odgovora uopće nema
 • Neprimjerena pozicija VMO u različitim protokolarnim situacijama (neupućivanje ili kasno upućivanje poziva za sudjelovanje, nemogućnost direktnog sudjelovanja vijećnika i sl.)

Diskusija

Stav je Gradonačelnika da se vijećnici uvijek pozivaju na sve aktivnosti koje Grad organizira na području MO te ukoliko je bilo nekih propusta da oni nisu učinjeni namjerno. Što se tiče sporog odaziva pojedinih službi vjerojatno je uzrok i u određenim kadrovskim promjenama koje su nastale te kapacitiranosti pojedinih službi.
 • Zastoj u realizaciji UPU Gornje Drenove koji je nakon javne rasprave održane u srpnju prošle godine praktično “zamrznut” i nije jasno kada će biti donesen. Također nije jasno da li su uvažene (i koje) primjedbe vijećnika i građana na predloženi plan.

Gospođa Eda Rumora iz Odjela za Razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem, objasnila je da je pristigao veliki broj primjedbi građana te da se postupak njihove analize i ugrađivanja u materijale znatno produžio. Nadalje, koordinator izrade plana g.Bilić u međuvremenu je napustio odjel, tako da je i to stvorilo određene probleme. Dogovoren je hitan sastanak vijećnika i izrađivača plana gdje će se pokušati razjasniti sve nedoumice i ubrzati izrada.

 • Uznemirenost građana Drenove najavom izgradnje stanova za tržište i POS na prostoru kod sveučilišnih zgrada (u borovoj šumi), a da se prethodno nisu riješili infrastrukturni problemi (prije svega prometni) i usklađivanje s postojećim planovima. Osim toga, stanovnici Drenove posebno su osjetljivi na daljnju devastaciju zelenih površina.
Gradonačelnik je potvrdio da neće biti nikakve izgradnje u zelenom pojasu već da će se izgradnja isključivo odvijati na prostoru definiranom kao građevinska zona sa važećim GUP-om i to nakon što se riješe sva otvorena pitanja na tom
području. Posebno je naglasio da sva postojeća prometna problematika mora biti riješena najkasnije do završetka izgradnje novih objekata. Prema tome sve najave da neka izgradnja odmah počinje nisu točne jer to nije ni zakonski moguće.
 • Dovršetak ceste A odnosno rješavanje ulaza u Drenovu sa strane Kozale. Vijećnici su ponovno naglasili prometne i sigurnosne aspekte rješavanja tog problema te potrebu da se barem započne s rješavanjem imovinsko pravne problematike čije rješavanje može potrajati godinama
Gradonačelnik je potvrdio da završetak ceste A nije“zaboravljen” no da grad mora sagledavati prometnu problematiku u cijelosti te je prisiljen definirati prioritete. Dodatna otežavajuća okolnost je komplicirana imovinsko pravna situacija te tehnički (i financijski) zahtjevan projekt zbog visinskih razlika i nagiba raskrsnice. Dovršetak ceste A okarakteriziran je kao problem nižeg prioriteta na razini Grada te se sigurno ne može realizirati u ovom mandatu, no ostaje otvorena mogućnost da uđe u realizaciju u narednom planskom razdoblju.
 • Infrastrukturni problemi (plinifikacija, vodovod i kanalizacija). Vijećnici su iskazali nezadovoljstvo dinamikom realizacije plinifikacije i kanalizacijskog sustava na području Drenove te zatražili ubrzanje projekata.
Gradonačelnik je potvrdio da je dinamika sporija od očekivanja no komunalna društva rade tempom koji je realno moguć s obzirom na izradu projekata, izdavanje građevinskih dozvola i raspoloživa sredstva. Sigurno je interes “Energa” da što više građana priključi na plinski sustav, no na neko veće ubrzanje dinamike je često nemoguće utjecati.
 • U znatnom broju slučajeva odbijeni su projekti na Drenovi (uređenja parka između ambulante i vrtića, nekoliko parkirališta i sl.) jer se nalaze na planiranoj trasi brze željeznice. Radi se o trasi koja je ucrtana sedamdesetih godina i evidentno je da se od tada situacija kompletno promijenila. Trasa sada prolazi kroz centar naselja i doista nepotrebno blokira za Drenovu važne projekte. Vijećnike zanima tko će pokrenuti proceduru za promjenu planova i izmicanje trase
Gđa Rumora i Gradonačelnik su potvrdili da je to objektivan problem koji nije u njihovoj nadležnosti već države i Hrvatskih željeznica te da su u tijeku razgovori sa HŽ-om i Županijom koji bi trebali preciznije definirati trase budućih brzih željeznica na području grada.
Gđa Rumora je nadalje primijetila da su možda neki projekti greškom odbijeni jer postoji mogućnost izgradnje ukoliko trasa prolazi područjem u obliku tunela. Obećala je potporu de se još jednom provjere razlozi odbijanja.
 • Problematika nogostupa na Drenovi. U većem dijelu naselja (pogotovo na Gornjoj Drenovi) nema izvedenih nogostupa što predstavlja značajan problem za stanovnike, a prije svega za školsku djecu. Vijećnici inzistiraju da se pokuša pronaći neko rješenje barem u dijelovima u kojima je to moguće.
G. Mičetić je potvrdio da prije svega treba napraviti idejno rješenje nogostupa kao i provjeriti vlasničke odnose na trasi. Tek potom se može pokrenuti postupak kroz sredstva MO. Dogovoren je sastanak kako bi se razriješili svi operativni detalji.
 • Vijećnici su ukazali da Drenova (iako ima gotovo 10.000 stanovnika) nema primjerene sportske objekte, prije svega višenamjensku dvoranu i da to stvara velike probleme sportskim društvima kojih je sve više na području MO. Vijećnici smatraju sport jednim od glavnih alata kojim se treba boriti protiv suvremenih pošasti tipa narkomanije te da bi izgradnja dvorane imala višestruke efekte.
Gđa. Rumora je potvrdila da je novim UPU Gornje Drenove predviđena izgradnja dvorane u sklopu nove škole i da će to i ubuduće biti strategija rješavanja ovih potreba. Gradonačelnik je naglasio da se u ovom trenutku ne može reći kada bi dvorana trebala doći na red za realizaciju – razlog su opet financijska sredstva.
 • Dotaknuto je i pitanje preuzimanja objekata koje je Vodoprivreda spremna prepustiti MO na području Grohova uz molbu da se to čim prije realizira.
G. Širola je potvrdio da su poduzeti koraci da se objekat preuzme, no postoje određene pravne prepreke za koje se nada da će se moći riješiti.
 • Na kraju je Gradonačelnik upoznat i s aktivnostima MO, prije svega na izdavanju biltena MO Drenova “Drenovski list” koji je sa zanimanjem pogledao. Vijećnici su se zahvalili na odobrenim sredstvima za ovu godini i zatražili da se financiranje lista sistemski riješi što je od strane g.Vukelića i potvrđeno.
 • Susret je završen s nadom i prijedlogom da ovakvi sastanci budu redovitiji usprkos gradonačelnikovoj gustoj satnici jer je to najbolji način da se upozna sa situacijom i pitanjima koja su od važnosti za građane na području mjesnih odbora.